Latinský jazyk Latinský jazyk

Autor:
Řadit:
12.09. 11

1. a 2. deklinace

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Určeno pro 1. ročník studia latiny. 1. a 2. deklinace - procvičení jednotlivých pádů substantiv podle vzoru femina, servus/puer a verbum, práce s jednoduchým textem.
(1 x)
31.01. 11

3. deklinace

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Určeno studentům 1. ročníku studia latiny, začátečníci. Studenti si procvičí skloňování substantiv 3. deklinace
(0 x)
07.07. 11

Adjektiva

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Určeno pro studenty 1. ročníku latiny. Seznámení s tvořením a skloňováním adjektiv, procvičení jednotlivých tvarů.
(0 x)
09.07. 11

Antická mytologie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Určeno pro studenty 1. ročníku studia latiny, druhou část materiálu lze využít i v jiných předmětech, studenti fixují jména bohů, vysvětlují rčení odvozená z mytologie.
(0 x)
07.10. 12

Bible - Nový zákon

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál seznamuje studenty s rozdělením Nového zákona na základní části - evangelia, skutky apoštolů, epištoly a zjevení Janovo. Materiál je určen pro pokročilé studenty.
(0 x)
07.07. 11

Části roku

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je určen pro studenty 1. ročníku studia latiny. Seznámí se s lexikem z oblasti ročních období, počasí, částí dne a zvěrokruhu.
(0 x)
11.05. 11

Číslovky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Určeno pro studenty 1. ročníku latiny, přehled základních číslovek do sta, jejich procvičení pomocí skupinových her.
(0 x)
31.01. 12

Daedalus a Ikarus

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Určeno pro pokročilé studenty (2. ročník). Materiál formou interaktivních cvičení rozšiřuje slovní zásobu, vede studenty k tvoření vět a vyprávění báje.
(0 x)
14.05. 12

Dějiny Římské říše I.

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Dějiny Římské říše I. díl mapují historii římského imperia od Etrusků po občanské války a první triumvirát. Materiál je určen pro mírně pokročilé studenty 1. ročníku.
(0 x)
14.05. 12

Dějiny Římské říše II.

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Dějiny Římské říše II. díl mapuje historii římského imperia od prvního triumvirátu po zánik západořímské říše. Materiál je určen pro mírně pokročilé studenty 1. ročníku.
(0 x)
07.07. 11

Imperfektum a futurum

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled imperfekta a futura pro mírně pokročilé - studenti 1. a 2. ročníku latiny, soutěž pro studenty, zda je věta zapsána v daném čase správně, doplňující cvičení.
(0 x)
12.06. 11

Infinitivy

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Určeno pro středně pokročilé studenty. Procvičení tvorby infinitivů a vazby akuzativu s infinitivem.
(0 x)
25.03. 12

Konjunktiv prézenta a imperfekta

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál popisuje tvoření obou konjunktivů, obsahuje řadu cvičení pro osvojení užití konjunktivů. Materiál je určen pro středně pokročilé.
(0 x)
07.07. 11

Lidské tělo

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Lidské tělo - určeno pro první ročník studia latiny - začátečníci. Studenti procvičují a fixují slovní zásobu z oblasti lidského těla.
(0 x)
11.12. 12

Opakovací test

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakovací test je určen pro mírně pokročilé studenty na zakončení studia prvního ročníku. Opakuje gramatiku i probraná témata.
(0 x)
09.12. 10

Perfektum

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Perfektum je určeno pro středně pokročilé studenty, je zaměřené na procvičení a fixování tvoření tvarů perfekta.
(0 x)
01.11. 10

Předložky s akuzativem a ablativem

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled latinských předložek určený pro začátečníky, soutěž pro studenty, zda je věta s předložkou správně zapsaná, doplňující cvičení.
(0 x)
19.07. 12

Příslovce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je určen pro středně pokročilé, obsahuje tvoření adverbií, jejich stupňování a interaktivní cvičení pro osvojení daných pravidel.
(0 x)
11.12. 12

Římská literatura

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je určen pro pokročilé studenty, věnuje se především práci s originálními texty latinských autorů a jejich překladům.
(0 x)
12.12. 11

Římské umění

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál mapuje historii římského umění od etruských počátků po zánik impéria, doplněn je náhledy do původních interiérů. Materiál je určen pro všechny úrovně.
(0 x)
07.07. 11

Římský dům

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Římský dům - začátečníci, studenti 1. ročníku latiny. Seznámení se základními částmi římského domu.
(0 x)
29.11. 10

Římský kalendář

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Určeno pro 1. ročník studia latiny. Římský kalendář - názvy měsíců, dní, počítání římského data, chronogram.
(1 x)
25.03. 12

Theseus a Minotaurus

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je určen pro pokročilé studenty (B1), ve formě interaktivních cvičení studenti fixují lexikum a děj uvedené báje.
(0 x)
19.11. 12

Vánoce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vánoce - materiál poskytuje studentům základní slovní zásobu k tématu Vánoce, obsahuje dvě koledy. Materiál je určen pro mírně pokročilé.
(0 x)
17.10. 12

Verba - aktivum

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je zaměřen na procvičení tvoření tvarů všech osob prézenta aktiva. Určen je pro studenty prvního ročníku latiny.
(0 x)
24.10. 12

Verba - pasivum

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
V materiálu studenti fixují tvary všech osob prézenta pasiva. Materiál je určen pro studenty prvního ročníku latiny, předpokládá se znalost deklinací a tvarů aktiva prézenta.
(0 x)
29.11. 11

Zájmena ukazovací

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je určen pro začátečníky. Studenti procvičují a fixují tvary zájmen is, iste, ipse, ille, hic.
(0 x)
15.12. 11

Zájmena vztažná

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál je určen pro studenty 1. ročníku, procvičují se tvary zájmena qui, quae, quod, materiál lze využít v kombinaci se zájmeny ukazovacími.
(0 x)
16.09. 11

Země a obyvatelé

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál slouží jako úvodní hodina, studenti se seznámí se základními rody a tvary nominativu 1. a 2. deklinace, s tvary slovesa esse. Určeno pro začátečníky.
(0 x)
19.11. 12

Živá latina

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál seznamuje studenty s latinskými úslovími a větami, se kterými se mohou setkat v mnoha oborech i běžném životě. Určeno pro všechny úrovně studia.
(0 x)